Voor u ligt het activiteitenplan 2015-2016 van de MR van OBS de Zwetteschool te Sneek.

Een activiteitenplan is een document waarin verantwoord wordt wat de MR doet of gepland heeft te gaan doen. De MR controleert het schoolbeleid en geeft instemming of advies ten aanzien van schoolse zaken. Op deze manier is de MR medebepalend voor het beleid wat de school voert. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, vandaar dat ook dit activiteitenplan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld moet worden.

Een activiteitenplan bevat een overzicht van onderwerpen die de MR in het schooljaar 2015- 2016 wil behandelen en waar bijzondere aandacht aan geschonken gaat worden. In het activiteitenplan wordt aangegeven welk belang aan elk van de onderwerpen wordt gehecht. Anders gezegd: in dit plan geeft de MR aan welke prioriteiten worden toegekend aan de verschillende onderwerpen. Door dit activiteitenplan kan de MR zijn eigen functioneren verbeteren door een voorspelbare jaarcyclus van vergaderonderwerpen aan te houden, bevoegdheden van de MR duidelijk te beschrijven en ook een heldere taakverdeling binnen de MR vast te stellen.