Notulen MR vergadering 21 juni 2016

Notulen MR vergadering dinsdag 21 juni 2016.

Directie aanwezig bij punt 1-9

Allen aanwezig, speciaal welkom aan Mariëlle Alblas (nieuw MR lid, vervangster van Sonja)

 

 1. Opening + vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen: vastgesteld
 3. Schooljaarplan

Concept ligt nog ter verbetering. Joop neemt ons mee in de stukken zoals ze er nu liggen. Prioritering van speerpunten is belangrijk. Speerpunten kunnen per school verschillend zijn. Heel overzichtelijk plan ten opzichte van vorig jaar. Software/ICT vraagt aandacht.
Scholingsplan is in ontwikkeling: juiste keuzes maken in het licht van speerpunten en taakbeleid

 

Onderling overleg:

Aandachtspunt: vervanging, hoe is vervanging intern op te lossen in de praktijk? Vervanging zou gedaan moeten worden door gekwalificeerd personeel.

 

 

 1. Schoolondersteuningsprofiel

Ingevuld door de IB-ers van de scholen. Er worden vragen aan directie gesteld over hoe de uitkomsten gelezen moeten worden en of die uitkomsten realistisch zijn. De resultaten zijn aan interpretaties onderhevig. Zodoende worden er vragen gesteld over bepaalde scoring (o.a. over de disciplines: uitvoeringsregel van de disciplines (ergo-, logo, fysiotherapie)  vanuit het samenwerkingsverband, ligt op schoolniveau. Leerlijnen: mensen zijn onvoldoende bekend met de Leerlijnen, rolstoeltoegankelijkheid). Hoe verhoudt dit zich dit tot het opnamebeleid?

Voorstel: met de IB-ers het profiel doornemen als PMR. Directie wil graag aansluiten. Na de zomer inplannen. Directie en IB neemt hierin initiatief.

 

Onderling overleg:

Met IB-er en directie het invullen ervan doornemen op proces en op inhoud

 

 1. Taakverdeling schoolleiding

Nog onduidelijkheid over wie welke taken en verantwoordelijkheid krijgt, voor alle scholen. Actiepunt Odyssee breed. Er ligt een duidelijke behoefte vanuit de PMR dat hier duidelijkheid over komt op korte termijn.

 

Onderling overleg:

Geen toevoegingen

 

 1. Schoolgids

Ligt bij de drukker. Binnen 3 weken ligt er een opmaak/ drukproef. Martha heeft vragen uitgezet bij directie en IB. Hier is nog geen reactie op gekomen.

 

Onderling overleg:

Akkoord geven op het definitieve ontwerp. Martha geeft seintje aan de OMR en OMR geeft vervolgens al dan niet instemming en geeft dit door aan voorzitter

 1. Veiligheidsplan
  Ontruimingsplan was onvoldoende, nu voldoende

Moet een plan van aanpak geschreven worden door een preventiemedewerker, hebben we tegoed van directie. Komt terug meteen na de vakantie.

Het plan wordt ook voorgelegd aan Kwant (ontruiming) en aan de brandweer.

GOS is een aandachtspunt in deze

 

Onderling overleg:

Veiligheidsplan en ontruimingsplan zijn nog niet op orde. Wij verwachten nog het plan van aanpak RIE.

 

 1. Ipad plan (Petra)

Toevoeging directie: hoe kan een Ipad ondersteunend zijn aan GOS en ateliers. Idee is nu om Ipads te hangen aan leerkrachten ipv aan de kinderen. Weten leerkrachten voldoende hoe de Ipads ingezet kunnen worden in de verschillende bouwen. Niet te snel willen en alles goed uit denken en daarnaast ook tot actie overgaan.

Plan wordt aangepast met de opmerkingen/ vragen van de MR en de toevoegingen van directie voor de vakantie, vervolgens wordt het plan ter instemming in het MR voorgelegd in de eerste vergadering na de zomer. Opnemen wat de ondersteunings- en opleidingsbehoeften en randvoorwaarden zijn, de inhoud zal meer een proces ‘on the job’ zijn.

 

Onderling overleg:

Er heeft een goed overleg plaats gevonden met een afvaardiging van de MR (de aandachtsfunctionarissen  speerpunt I-pad) met Petra. Er ligt een goed plan maar nog niet compleet. Plan aanvullen met de opmerkingen van de MR en opnieuw ter instemming voorleggen aan MR alvorens tot implementatie over gegaan wordt.

Hiernaast gesprekken met de bouwen voeren over wat er nodig is per bouw en wat de leerkrachten willen qua gebruik in de klassen naast de bestaande programma’s.

 

 1. Mededelingen directie:

Formatie: op het formatieplan is nog geen instemming gegeven door de MR op de uren. Op basis hiervan wordt de formatie ingericht.

MR krijgt het formatieplan van directie ter instemming.

 

 1. Taakbeleid

Instemming taakbeleid van de PMR met de opmerking: mogelijkheid moet kunnen blijven bestaan dat een leerkracht voor zijn/ haar individuele ontwikkeling en eigen behoeftes hierin zelfstandig keuzes moet kunnen maken. Met deze toevoeging heeft het instemming.

 

 1. Onderling overleg; zie de punten 3 t/m 8

 

 

 1. Rondvraag

Geen vragen

 

Sonja wordt bedankt voor haar 3 jaren inzet voor de MR.

 

 

Vergadering sluit om 22.10 uur

Volgende MR vergadering:  13 september 2016, 19.45 uur
In de volgende vergadering jaarplanning maken

Mailadres Mariëlle: mh_alblas@hotmail.com