Notulen MR vergadering 24-11-2015

Notulen MR OBS Zwetteschool

Datum vergadering : Dinsdag 24 november 2015
Aanwezig : Bart Vorenkamp, Margo, Cyrus Kruis, Inesz v.d. Wal, Corina Wiersma,

Johanna Minnema, Martha Kuitert, Sonja Swart. Op uitnodiging : Joop Boomsma

Afgemeld : Wendy Zwart

1. Opening

 Speciaal welkom aan de nieuwe MR leden vanuit de oudergeleding 

2. Voorstellen

 Iedereen stelt zich voor.

3. Vaststellen agenda

 Geen extra punten voor de agenda

 

4. Notulen vorige keer

 Geen opmerkingen


5. Mededelingen Directie

 •   Schooljaarplan: er is een bouwhuis gemaakt als concept voor het

  schooljaarplan. Dit is binnen heel Odyssee. Er staat nog teveel informatie op. De domeinen zijn op Odyssee nivo toebedeeld, verdieping en verwerking is noodzakelijk. Budgetten zijn nog niet ingevuld.

 • Financiën: Het geld dat binnenkomt wordt bepaald door het aantal leerlingen dat op 1 oktober staat ingeschreven op school.
  Zwetteschool heeft het zelfbeheer van het gebouw gekregen, dit betekend dat het onderhoud van het gebouw zelf bekostigd moet worden. Hiervoor is wel een potje.

  Er zijn ook projectgelden, dit is buiten de begroting vanuit de overheid, gebruik hiervan is bijvoorbeeld voor de samenwerking met kinderwoud voor het
  IK (integraal kindcentrum).
  Er komt ook geld binnen door de komst van asielzoekers, meer dan 4 asielzoekers dan komt er extra geld binnen.

  De lum sum  door bestuur en school.
  De zwetteschool maakt gebruik van Groeitelling omdat het aantal leerlingen snel groeit. Waardoor komt deze groei? 2 scholen kelderen in aantal en de zwetteschool blijft stabiel in aantal leerlingen. Dit komt omdat het onderwijs goed is, namelijk passend onderwijs.
  Budgetten staan nog niet in het bouwhuis, hoe gaan we dit doen? De begroting zit redelijk vast, dit komt vanuit de eigen begroting. Er zit weinig ruimte in de begroting. Onderdelen cultuur en materiaal kan je mee schuiven.

Er komt meer digitaal, dus zijn er minder schriften nodig, daar kan je schuiven. Wat doe je met teambilding? De bestuurlijke agenda heeft €200.000,00 aan projectgeld, dit kan een leraar aanvragen voor een project.
In maart 2016 moet het bouwhuis klaar zijn.

 I-pads: Hoe deze in te voeren is nog niet bekend. Er wordt gewerkt aan een projectplan door Kim (werkt op de Master). Hoe ga je een I-pad gebruiken. De aanbesteding loopt, het tijdspad hiervan is nog niet bekend.

6. Taakverdeling

 Voorzitter: Bart Vorenkamp Vicevoorzitter: Cyrus Kruis Secretaris: Johanna Minnema Notulist: Sonja Swart

7. Schooljaarplan 2015/2016

 Bart en Sonja zijn bij Joop geweest over het schooljaarplan van 2015/2016. Verslag is hiervan gemaakt, deze zaten bij de vorige notulen/mail.
Er zou een nieuw plan gemaakt worden met de aanpassingen erin, dit gebeurd niet omdat het te laat was hiervoor.

Er is nu een andere bestuurder, hierdoor zal de MR ook anders invulling geven aan structuur. Dit ging afgelopen jaren onder Betsie niet goed. Er kwamen soms verkeerde onderwerpen bij de MR terecht die daar niet thuis hoorden. En stukken werden te laat aangeleverd.

De PMR (personeel geleding) heeft de verwachtingen uitgesproken naar Joop. Dit werd positief bevonden door Joop. Joop is 1 dag per week op de zwetteschool, andere dagen ook directeur van 2 andere scholen.
Roel (bestuurder Odyssee) heeft gesprekken gehad met alle personeelsleden. En wil ook nog in gesprek met MR oudergeleding.

PMR heeft goed gevoel bij de nieuwe bestuurder Roel.
Doel van de MR in zake het schooljaarplan: MR heeft inbreng en krijgt de stukken op tijd aangeleverd.

8. Jaarplanning vergaderdata

 •   12 januari  14 januari

 •   16 ferbuari

 •   22 maart

 •   26 april  19 april

 •   24mei

 •   21 juni

  Aanvangtijd: 19.45
  Locatie: Zwetteschool, lerarenkamer.

  9. Prioriteiten 2015/2016

 •   Actieplan vanuit de MR maakt de PMR, dit wordt nog besproken. O.a. taakbeleid en wat personeel ernaast allemaal nog doet, pauzes en formatieplan.

 •   Prioriteiten van de ouders moeten nog in het actieplan opgenomen worden. Hierover wordt nog vergaderd.

  10. Conceptbegroting 2016

  Dit punt is besproken bij punt 5.

  11. Reglementen

 •   Joop stelt deze vast, nieuwe worden nog gestuurd.

 •   Voorstel nieuw huishoudelijk reglement wordt voor de volgende vergadering

  gemaild.

 •   MR wil meer inzichtelijk maken op de site d.m.v. de Notulen op de site te

  plaatsen.

  12. Rondvraag / W.V.T.T.K.

 •   Foto’s op internet met kinderen erop, bijv. twitter. Wat is het standpunt van de MR hierin? Bij intake kan er worden aangegeven of je je kind wel of niet op de foto en internet wil. Dit kan je 1 x er jaar terug laten keren in een nieuwsbrief, zodat de ouders hier weer op geattendeerd worden. En op het schoolplein polsen hoe ouders daarover denken. Een oplossing zou zijn dat ouders kunnen inloggen met een wachtwoord zodat de foto’s beschermd op internet staan en de ouders toch de foto’s kunnen bekijken.

 •   Harco werd bedankt voor zijn inzet en kreeg een attentie.
  Joke en Henry krijgen ook nog een attentie voor hun inzet van de afgelopen jaren bij de MR.