De Friese Plaatsingswijzer

De Friese Plaatsingswijzer

De Friese Plaatsingswijzer is door het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden en omgeving ontwikkeld. Dit om de advisering van het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van het kind, zoals deze ook te zien is in het leerlingvolgsysteem van de school en niet alleen op de uitslag van de CITO Eindtoets in groep acht.

 

Bij het invullen van de Friese Plaatsingswijzer staan de gegevens die in het leerlingvolgsysteem vanaf groep zes staan centraal. Er wordt hierbij gekeken naar de ontwikkeling van het kind bij de volgende vakgebieden:

Begrijpend Lezen

Rekenen en wiskunde

Technisch lezen

Spelling

Begrijpend lezen en rekenen zijn hierbij de doorslag gevende vakgebieden.

 

Profielen

Op basis van de ingevulde gegevens wordt er dan een profiel samen gesteld, welke gebruikt wordt bij het aanmelden van het vervolg onderwijs. Een leerling kan bij elk onderwijsniveau op één van de profielen worden aangemeld. De basisschool geeft een plaatsingsadvies en de Toelatingscommissie van het Voortgezet onderwijs neemt dit advies over.

 

Er zijn vier profielen welke hieronder worden beschreven:

Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.

 

Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen naar een hoger niveau.

Het Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het (school)leven van de leerling, waardoor het presteren op school tijdelijk negatief is beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau.

 

Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op:

http://plaatsingswijzer.nl/