Medezeggenschap op de Zwetteschool

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, praat mee, beslist mee en adviseert de school over bijvoorbeeld veiligheid op en rond de school, het schooljaarplan en ontwikkelingen op school. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. Notulen van de MR zijn voor iedereen inzichtelijk en kunt u onderaan de pagina vinden. De MR bestaat momenteel uit: 

OudergeledingPesoneelsgeleding
Martijn JanssenMarleen van der Pol (secretaris)
Inge KatjeKelly Hoekstra
Erika SilviusMarianne Rous
Mariëlle van de WalPaulien IJdema-Vermeulen

Huishoudelijk reglement MR Zwetteschool

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangende voorzitter

De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.
De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.
De voorzitter is belast met het bijeenroepen van de MR, het opmaken van de agenda en het voeren van brief-mailwisseling.

 

Artikel 2 Secretaris

De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
De secretaris is het aanspreekpunt voor de oudergeleding, bereidt samen met de voorzitter de MR-vergadering voor, woont DB-vergaderingen bij en stelt daarvan een verslag op.

 

Artikel 3 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad komt bijeen ten behoeve van de uitoefening van zijn taak in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
De vergadering wordt maandelijks gehouden. Een vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is ingediend.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter d.m.v. een schriftelijke oproeping aan de leden en eventuele adviseurs.
De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de agenda tenminste zeven dagen voor de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad.
De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad wordt geplaatst op de website en ter inzage wordt gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in de school voor belangstellenden.

 

Artikel 5 Deskundige en/of adviseurs

De medezeggenschapsraad kan besluiten een of meer deskundige/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een (gedeelte) van de vergadering met het oog op behandeling van een bepaald onderwerp.
Aan de in het eerste lid benoemde personen wordt tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies benoemen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad, bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus een van het totaal aanwezige leden aanwezig is.
In de gevallen waar ingevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag de instemming behoeft van ofwel het ouder- ofwel het personeelsdeel van de raad, wordt beslist bij meerderheid van stemmen in een vergadering.
Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts twee dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen.
Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist het lot.
Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Artikel 8 Notulen

De notulist maakt van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld. Dit verslag wordt minimaal 7 dagen voor de eerst volgende vergadering toegezonden aan de overige MR leden.
Het vastgestelde verslag is te lezen op de website van de Zwetteschool voor belangstellenden.

 

Artikel 9 Activiteitenplan

De voorzitter maakt jaarlijks een activiteitenplan met daarin o.a. het jaarplan, de missie/visie en de faciliteitenregeling.
De secretaris draagt er zorg voor dat het activiteitenplan ter kennisneming gezonden dan wel bekend gemaakt wordt aan de schoolleiding, het personeel en de ouders. Voorts draagt de secretaris er zorg voor, dat het activiteitenplan ten behoeve van belangstellenden ter inzage op een algemeen toegankelijke plaats op de school wordt gelegd en geplaatst wordt op de website.

 

Artikel 10 Belangstellenden

Belangstellenden, die een vergadering van de medezeggenschapsraad willen bijwonen hebben uitsluitend een toehorende functie.
Vragen van ouders die geen lid zijn van de medezeggenschapsraad dienen voor de vergadering aan een van de leden van de oudergeleding schriftelijk overhandigd te worden.

 

Artikel 11 Onvoorzien

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van de voorzitter, met inachtneming van het medezeggenschapsreglement.

 

Artikel 12 Wijziging en vaststelling van het huishoudelijk reglement

De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
De voorzitter/ secretaris draagt er zorg voor dat de directie over de wijzigingen, na vaststelling door de medezeggenschapsraad, wordt geïnformeerd.