Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend onderwijs met aandacht voor ieder kind

De Zwetteschool biedt passend onderwijs voor ieder kind, zodat we het beste uit hem of haar halen. Wij zorgen dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Door het volgen van de 1-zorgroute hebben we de ontwikkeling van het kind op elk moment goed in beeld. Elke leerkracht houdt goed in de gaten of er leerlingen zijn die een ondersteuningsbehoefte nodig hebben. Samen met de intern begeleider en ouder(s)/verzorger(s) bespreekt de leerkracht wat er nodig is aan extra ondersteuning.

Zorgoverleg

Daarnaast kunnen we in overleg met Jeugdgezondheidszorg en het Gebiedsteam oplossingen zoeken. Ook kunnen we gebruik maken van het zogenoemde bovenschools Zorg- en Adviesteam met expertise van GGD, Veilig thuis, een orthopedagoog en gedragsdeskundigen.

Resultaten

Een fijne tijd op school is heel belangrijk. Goede prestaties ook. We volgen de kinderen met Cito-toetsen en methodegebonden toetsen. Wij houden alle resultaten van uw kind bij in het leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar worden deze resultaten tijdens de contactmomenten besproken. Vanaf groep 3 zijn de kinderen ook welkom bij de gesprekken, zodat ze eigenaar worden van hun leerproces. De leerkracht stemt dit met u af. Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport mee naar huis.

Centrale Eindtoets

Leerlingen van groep 8 maken een centrale eindtoets, waarbij getoetst wordt wat leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de Zwetteschool. De inspectie van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Wij hebben gekozen voor de digitale, adaptieve toets van ROUTE8. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets.

Leerlingen uit groep 8 maken vanaf het schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Van de Zwetteschool naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen u en uw kind bij het maken van die keuze.  We bespreken samen (leerling, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten) welke keuze de beste is voor uw kind. De school waar uw kind naartoe gaat krijgt van ons een onderwijskundig rapport, zodat die school ook weet wat uw kind kan, wil en nodig heeft.

Overzicht uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs:

 

19/20

20/21

21/22

VWO

21%

22,5% 13,5%

HAVO

37%

30% 27%

VMBO- GT

10%

30% 38%

VMBO- BK/BB

32%

17,5% 21,5%

Praktijkonderwijs

0%

0% 0%


In de praktijk

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden. De Zwetteschool sluit hierbij aan. We staan voor avontuurlijk leren in een fijne school, waarin wij leerlingen willen prikkelen en uitdagen. In de praktijk betekent dit dat we het onderwijs aanpassen aan hun behoeften. Er is ruimte voor kinderen die wat meer aandacht of juist uitdaging nodig hebben. Zo bieden wij extra ondersteuning door verlengde instructie, herhaling, Levelwerk en is er binnen Stichting KyK een Leerlab en Doeklas. Op deze manier haalt iedereen het beste uit zichzelf.

Passend onderwijs binnen KyK

Expertisecentrum

Leerlingen en leerkrachten kunnen coaching en ondersteuning krijgen van het Expertisecentrum van KyK. In dit Expertisecentrum zijn alle kennis en expertise gebundeld, waardoor wij als school passende ondersteuning kunnen inzetten op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid of sociale vaardigheden.

Speciaal onderwijs

Stichting KyK biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zij terecht bij de campus Simmerdyk. In de campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het Expertisecentrum van Stichting KyK is ook gehuisvest in dit gebouw.

Samenwerkingsverbanden

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs binnen onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl.