Passend onderwijs met aandacht voor ieder kind

De Zwetteschool biedt passend onderwijs voor ieder kind, zodat we het beste uit hem of haar halen. Wij zorgen dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Door het volgen van de 1-zorgroute hebben we de ontwikkeling van het kind op elk moment goed in beeld. Elke leerkracht houdt goed in de gaten of er leerlingen zijn die een ondersteuningsbehoefte hebben. Samen met de intern begeleider en ouder(s)/verzorger(s) bespreekt de leerkracht wat er nodig is aan extra ondersteuning.

Zorgoverleg
Daarnaast kunnen we in overleg met Jeugdgezondheidszorg en het gebiedsteam oplossingen zoeken. Ook kunnen we gebruik maken van het zogenoemde bovenschools Zorg- en Adviesteam met expertise van GGD, Veilig thuis, een orthopedagoog en gedragsdeskundigen.

Resultaten
Een fijne tijd op school is heel belangrijk. Goede prestaties ook. We volgen de kinderen met Cito-toetsen en methode-gebonden toetsen. Wij houden alle resultaten van uw kind bij in het leerlingvolgsysteem. Drie keer per jaar worden deze resultaten tijdens de contactmomenten besproken. Vanaf groep 3 zijn de kinderen ook welkom bij de gesprekken, zodat ze eigenaar worden van hun leerproces. De leerkract stemt dit met u af. Twee keer per jaar krijgt uw kind een (digitaal) rapport/portfolio. 

Centrale Eindtoets
Leerlingen van groep 8 maken een centrale eindtoets, waarbij getoetst wordt wat leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de Zwetteschool. De inspectie van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Wij hebben gekozen voor de digitale, adaptieve toets van ROUTE 8. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets.

Van de Zwetteschool naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen u en uw kind bij het maken van die keuze.  We bespreken samen (leerling, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten) welke keuze de beste is voor uw kind. De school waar uw kind naartoe gaat krijgt van ons een onderwijskundig rapport, zodat die school ook weet wat uw kind kan, wil en nodig heeft.

Overzicht uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs:

2018

2019

2020

VWO

31%

14%

21%

HAVO

18%

34%

37%

VMBO- GT

31%

21%

10%

VMBO- BK/BB

17%

31%

32%

Praktijkonderwijs

3%

0%

0%


In de praktijk
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden. De Zwetteschool sluit hierbij aan. We staan voor avontuurlijk leren in een fijne school, waarin wij leerlingen willen prikkelen en uitdagen. In de praktijk betekent dit dat we het onderwijs aanpassen aan hun behoeften. Voor een aantal vakken doen wij dit groepsoverstijgend, waarbij de leerlingen les krijgen op eigen instructieniveau. Dat kan in de eigen klas zijn of voor één of meer vakken bij een andere leerkracht. Er is ruimte voor kinderen die wat meer aandacht of juist uitdaging nodig hebben. Zo bieden wij extra ondersteuning door verlengde instructie, herhaling, levelwerk en is er een Odyssee leerlab en doe-klas. Op deze manier haalt iedereen het beste uit zichzelf.

Passend onderwijs binnen Odyssee

Expertisecentrum
Leerlingen en leerkrachten kunnen coaching en ondersteuning krijgen van het Odyssee expertisecentrum. In dit expertisecentrum zijn alle kennis en expertise gebundeld, waardoor wij als school passende ondersteuning kunnen inzetten voor bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid of sociale vaardigheden.

Speciaal onderwijs
Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zij terecht bij de campus Simmerdyk. In de campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw.

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs binnen onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl.